Focus on hunter

Zásady ochrany osobních údajů

Politika na ochranu soukromí online

Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Shire HGT. Zde zveřejněná Politika na ochranu soukromí online byla navržena tak, aby vás informovala o praxi závazné ve společnosti Shire v souvislosti se shromažďováním, používáním a sdělováním informací, které byste mohl(a) poskytnout prostřednictvím těchto webových stránek či které bychom mohli získat na základě používání těchto webových stránek vaší osobou. Přečtěte si prosím důkladně celou tuto Politiku na ochranu soukromí online dříve, než použijete či poskytnete informace na tyto stránky.

Váš souhlas

Použitím těchto webových stránek udělujete svůj souhlas se sběrem, použitím a zveřejněním Vámi poskytnutých informací či informací, které zajistíme v důsledku používání těchto webových stránek vaší osobou. V případě, že s touto politikou nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Vyhrazujeme si právo podle našeho rozhodnutí a v souladu se zákonem měnit, upravovat, rozšiřovat či vypouštět části této politiky a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Kontrolujte prosím pravidelně, zda na příslušné stránce s Politikou na ochranu soukromí online nedošlo ke změnám. Pokud budete nadále používat tyto webové stránky i po zveřejnění výše zmíněných případných změn, bude to znamenat, že jste je akceptoval(a).

O dětech

Z obecného hlediska vědomě neshromažďujeme na těchto webových stránkách informace od dětí. Podporujeme rodiče, aby hovořili se svými dětmi o používání internetu a o poskytování informací na síti a aby na takové správné chování dohlíželi.

Na druhou stranu existují určité terapie, které se týkají dětí a přestože tato stránka nebyla zamýšlena k používání dětmi, může se stát, že vy určité informace o dítěti poskytnete. Takové informace naše společnost použije pouze za účelem poskytnutí požadovaných služeb a pro žádný jiný účel.

Společnost Shire v některých zřídkavých případech připravuje interaktivní aktivity zaměřené na děti ve věku do 15 let. Většina těchto aktivit není koncipována pro sběr osobních údajů, přesto ale může nastat situace, kdy v rámci online setkání dojde k personalizaci účastníků a my zjistíme jejich křestní jména bez jakýchkoli dalších údajů. Jakékoli takové informace jsou však následně po ukončení online setkání skartovány a neukládají se.

O těchto stránkách

Ve snaze zprostředkovávat aktuální a přesné produkty i zdroje informací využíváme při vytváření obsahu webových stránek různé odborné publikace a studie. V důsledku toho můžete zaznamenat mírné rozdíly ve statistikách a/nebo procentech v různých článcích, které jsou způsobeny tím, že různé zdroje data interpretovaly odlišně.

Informace, které shromažďujeme a jak

Naše stránky můžete navštívit a shlédnout anonymně. Navzdory tomu od Vás můžeme  shromažďovat informace.

Informace, které shromažďujeme na našich webových stránkách spadají do třech kategorií: (1) Vámi poskytnuté informace o totožnosti, (2) úhrnné informace shromážděné na základě Vašeho pohybu na našich stránkách a (3) veřejně či komerčně dostupné informace.

Sběr informací o totožnosti

Jako řada jiných webových stránek i tyto aktivně shromažďují informace od svých návštěvníků, a to jak na základě kladení konkrétních otázek (např. registrace), tak nabídkou možnosti komunikovat s námi přímo prostřednictvím elektronické pošty, formulářů pro zpětnou vazbu a/nebo konferencí. Některé vámi poskytnuté informace mohou identifikovat Vaši totožnost (tj. informace, které se týkají výhradně Vaší osoby, jako Vaše celé jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, apod.); souhlas s užitím takových informací můžete kdykoli odvolat tak, jak je uvedeno v bodě „Jak nás kontaktovat“ dále.

Některé oddíly těchto webových stránek od vás mohou požadovat zadání informací o Vaší léčbě či případně demografických údajů, jež jsou nezbytné pro možnost využití speciálních výhod (např. zasílání tiskových zpráv, tipy/vodítka, apod.) nebo pro účast na určitých aktivitách (např. slevy). V takových případech budete vždy jasně informováni, které z požadovaných údajů jsou povinné a které dobrovolné. Tyto údaje mohou být podle práva České republiky považovány za citlivé a jako s takovými se s nimi bude nakládat.

Sociální média

Obecně jsou sociální média interaktivními nástroji, které umožňují spolupracovat a sdílet informace s dalšími uživateli. Sociální média zahrnují, nikoli však výhradně, sociální sítě, diskusní fóra, BBS (elektronické nástěnky), blogy, wiki-stránky, a odkazové funkce ke sdílení obsahu a nástrojů webových stránek s přítelem či kolegou. Společnost Shire v některých případech od vás může požadovat poskytnutí osobních informací, aby vám umožnila používat sociální média, prostřednictvím kterých ve specifických případech komunikujeme. Společnost Shire vám rovněž může zprostředkovat využití těchto sociálních médií k vystavení či sdílení osobních informací s dalšími uživateli. Při používání sociálních médií byste měl(a) přísně zvažovat, které osobní informace chcete sdílet s ostatními. Společnost Shire upozorňuje a umožňuje volbu ohledně toho, jakým způsobem budou osobní údaje shromažďovány, využívány a zveřejňovány na našich webových stránkách a dalších online zdrojích, jež nabízí sociální média.

Mobilní technologie

Kromě způsobů použití webových stránek Shire popsaných výše bylo vyvinuto několik webových stránek a online zdrojů Shire specificky pro mobilní technologie. Mobilní verze webových stránek Shire mohou vyžadovat vaše přihlášení k uživatelskému účtu pro danou webovou stránku. Informace o používání mobilní verze webových stránek budou spojeny s Vaším uživatelským účtem. Kromě toho mohou některé z našich webových stránek a online zdrojů umožňovat uživatelům stahování aplikací, widgetů či jiných nástrojů, které můžete využívat na Vašem mobilním či jiném počítačovém zařízení. Některé z těchto nástrojů mohou ukládat informace o Vašem mobilním či jiném počítačovém zařízení. Tyto nástroje pak přenáší osobní informace společnosti Shire, aby Vám byl umožněn přístup na Váš uživatelský účet a aby mohla společnost Shire sledovat používání těchto nástrojů. Některé z těchto nástrojů umožňují zasílání reportů a dalších informaci elektronickou poštou přímo z daného nástroje. Společnost Shire je oprávněna využívat osobní i totožnosti se netýkající údaje přenášené společnosti Shire k podpoře stávajících nástrojů, k vývoji nových nástrojů, ke zvyšování kvality a pro další účely, vždy v souladu s touto Politikou či jinými případnými avízy vydanými Shire.

Shromažďování dalších informací

V průběhu Vaší navigace po webových stránkách se mohou určité informace shromažďovat pasivně (tj. bez aktivního poskytnutí těchto informací z Vaší strany) pomocí různých technologií a nástrojů, jako je například nástroje pro sběr navigačních údajů. Tyto webové stránky mohou používat adresy IP (internetový protokol). IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači poskytovatelem internetových služeb za účelem zprostředkování přístupu na internet. Vaši IP adresu používáme k diagnostice problémů s naším serverem, k reportování úhrnných informací, které se netýkají totožnosti uživatele, k určování nejrychlejší cesty k Vašemu počítači při připojení na naše stránky a ke správě a zdokonalování webových stránek.

Informace o používání těchto webových stránek Vaší osobu rovněž shromažďujeme pomocí cookies a dalších technologií. „Cookie“ je vlastně kousek informace, který webové stránky vyšlou do Vašeho počítače, který stránkám pomůže zapamatovat si informace o Vás a Vašich prioritách a který pomůže identifikovat Vaši opakovanou návštěvu stránek. Cookies nám samy o sobě nepředávají údaje o Vaší e-mailové adrese či jiné informace týkající se Vaší totožnosti.

“Web beacons” (známé rovněž jako internetové tagy, jednopixelové GIF/PNG, čisté GIF/PNG, neviditelné GIF/PNG či 1-by-1 GIF/PNG) jsou menší než cookies a předávají serveru webových stránek určité informace, jako je adresa IP a typ prohlížeče v počítači návštěvníka. Tyto webové stránky někdy mohou používat soubory web beacons.

„Navigační údaje“ („log soubory“, „serverové logy“ či „clickstream údaje“) se používají k řízení systému, ke zlepšování obsahu stránek, pro účely marketingového výzkumu a pro předávání informací návštěvníkům. Tyto webové stránky někdy mohou používat navigační údaje.
 

Shromažďování veřejně/komerčně dostupných informací

Veřejně či komerčně dostupné informace definujeme jako informace, které jedinec zpřístupní nebo nechá zpřístupnit veřejně, případně informace zákonně dostupné prostřednictvím nezávislého registrovaného zprostředkovatele či jiné třetí strany a/nebo informace zákonně získané ze zdrojů jako jsou: státní záznamy volně přístupné veřejnosti, žurnalistické zprávy či informace veřejně dostupné ze zákona. Jsme oprávněni shromažďovat veřejně dostupné informace o vás či odkupovat komerčně dostupné informace o vás od třetích osob.

Použití a poskytnutí informací

Pokud není uvedeno jinak, jsme oprávněni využívat Vaše informace ke zdokonalování obsahu našich webových stránek, k jejich přizpůsobení na Vaše potřeby a preference, k informování Vaší osoby (pokud jste o ni požádal/a) s uvedením svých osobních údajů, a to pro naše  marketingové účely a účely výzkumu mezi uživateli stránek, abychom mohli odpovídat na dotazy týkající se přístupu, za účelem jakékoli další ochrany zákonných  práv společnosti Shire a za případnými dalšími účely, které jsou specifikovány v této Politice na ochranu soukromí online. Pokud těmto stránkám poskytnete údaje o Vaší totožnosti, je možné, že budou propojeny s dalšími aktivně i pasivně shromážděnými informacemi.

Jsme oprávněni poskytnout informace o Vaší totožnosti našim přidruženým společnostem (i v zahraničí), které se zavážou s nimi nakládat v souladu s touto Politikou na ochranu soukromí online. Kromě toho jsme oprávněni poskytnout informace o Vaší totožnosti třetím stranám sídlícím i v jiné než Vaší zemi, to však pouze za předpokladu, že: (i) se jedná o zpracovatele takových údajů, dodavatele, které využíváme k podpoře našich obchodních aktivit (např. poskytovatele prováděcích technických služeb a technické podpory, průzkum mezi uživateli stránek), v kterémžto případě budeme od takových třetích stran požadovat, aby se zavázaly s těmito informacemi nakládat v souladu s touto Politikou na ochranu soukromí online; nebo (ii) toto poskytnutí informací vyžaduje zákon, soudní rozhodnutí či vládní předpisy; nebo (iii) tak musíme učinit pro ochranu zákonných zájmů společnosti Shire.

Doba uchovávání osobních informací

Osobní informace budou společností uchovány po tak dlouhou dobu, jak budou vyžadovat legitimní obchodní zájmy společnosti Shire či účel, pro který byly tyto informace shromážděny, případně do okamžiku, kdy nás osoba, jejíchž údajů se věc týká, požádá, abychom dané informace vymazali (a pokud v tomto případě nebude uchování daných informací vyžadovat zákon).

Přístup a oprava

Pro účely aktualizace, doplnění a upřesnění informací o Vaší totožnosti nás prosím kontaktujte způsobem uvedeným níže. Vyvineme přiměřené kroky k aktualizaci či opravě, případně k odstranění informací o Vaší totožnosti, jimiž budeme disponovat a které nám předtím poskytnete prostřednictvím těchto stránek nebo které získáme z jiných zdrojů.

Zabezpečení

V okamžiku přenosu údajů z vašeho počítače na naše stránky používáme všechna komerčně dostupná opatření k ochraně informací o vaší totožnosti a k jejich ochraně proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, vyzrazení, změně či zničení. Měl(a) byste však mít na paměti, že žádný internetový přenos nikdy není stoprocentně bezpečný či bezchybný. Obzvláště e-mailové zprávy zasílané z těchto webových stránek nebo na ně nemusí být nutně bezpečné a proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám tímto způsobem zasíláte. Tam, kde na těchto stránkách využíváte hesla, ID čísla či jiné přístupové prvky, je pouze vaší zodpovědností tyto chránit.

Postup při oznamování

V případě porušení zabezpečení informací, v jehož důsledku dojde ke zpřístupnění, ztrátě či zcizení informací o Vaší totožnosti neoprávněnou třetí stranou, vynaloží společnost Shire odpovídající úsilí aby (i) vás o tom informovala v rozsahu požadovaném ze zákona; a (ii) aby identifikovala informace o Vaší totožnosti, které byly poškozeny/vyzrazeny, a to na základě kontaktních údajů, které jste nám poskytl(a) či jinými přiměřenými prostředky.

Odkazy na jiné  webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Shire takové jiné webové stránky nekontroluje a že se tato Politika na ochranu soukromí online k takovým jiným webovým stránkám nevztahuje. Doporučujeme Vám, abyste si přečetl(a) politiku na ochranu soukromí na každé webové stránce, kterou navštívíte. Rovněž neneseme odpovědnost ani neručíme za obsah takových jiných webových stránek. V případě, že budete spoléhat na informace získané z jakýchkoli takových jiných webových stránek, budete tak činit pouze a výhradně na své vlastní riziko.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře či obavy v souvislosti s touto Politikou na ochranu soukromí online či s formou nakládání s vašimi informacemi prostřednictvím  těchto stránek, případně pokud byste chtěli, aby byly vaše údaje odstraněny z našich záznamů, kontaktujte nás prosím na adrese:

Shire Czech s.r.o.
Evropská 136/810
160 00 Praha 6
Česká republika
Email: mnemcova@shire.com

 

Tento text byl naposled aktualizován 27. září 2010.